Általános Szerződési Feltételek 

 

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazza azokat a feltételeket, amelyek Szücs Gabriella e.v. (a továbbiakban: „Szolgáltató”) mint szolgáltató által üzemeltetettwww.mazewebart.hu weboldal (a továbbiakban: „Honlap”) ügyfél (a továbbiakban: „Megbízó”) (Szolgáltató és a Megbízó a továbbiakban: „Fél” vagy „Felek”) általi használatára, valamint a Szolgáltató által kínált szolgáltatások igénybevételére vonatkoznak. 

Kérem, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásaimat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal. 

 

  1. Szolgáltató adatai: 

Név: Szücs Gabriella egyéni vállalkozó  

székhely: 9090 Pannonhalma, Géza fejedelem utca 4. 

ny.sz.: 56986664  

adószám: 58488801-1-28 

telefonszám: +36 70 432 3734 

email cím: mazewebart@gmail.com 

 

  1. A szolgáltató részére a tárhelyet biztosító, tárhelyszolgáltatóra vonatkozó alábbi információk: 

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

Telephelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

Email cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu 

Telefonszám: +36 20 254 0866 

 

  1. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei 

A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatásokat, illetve termékeket az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja. 

Az adattartalom helyességéért és jogszerűségéért a Szolgáltatót felelősség nem terheli, amennyiben helytelen, hibás tartalmat észlel, erre a Megbízó figyelmét felhívja. Ugyanez vonatkozik arra is, ha célszerűtlen adat, információ közlésére kap utasítást. A Szolgáltató, a Megbízó honlap-tartalom kialakítására, designra vonatkozó kéréseit teljesíteni köteles, jogsértő tartalom észlelése esetén azonban a közreműködést megtagadja. 

 
 
A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg. Kérjük, az aktuális árakról és díjakról mindig kérjen tájékoztatást. 

 

  1. A megbízó jogai és kötelességei 

A Megbízó a befizetett szolgáltatást vagy terméket jogosult igénybe venni, kézhez kapni. 
 
A Megbízó köteles az általa a megrendeléskor megadott adatok és információk helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért a szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 

  1. Szerzői jogok 

Az elkészített tartalom szerzői joga a Szolgáltatót illeti meg, a Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy a kapott terméket a sajátjaként semmilyen módon nem értékesítheti, ha a Szolgáltatóval erről külön nem állapodott meg. 

 

A Szolgáltató jogosult az általa elkészített és átadott, nyilvánosságra hozott megrendelői weboldalról készült képeket saját weboldalán és egyéb anyagaiban reklám céllal felhasználni. A vállalkozó a felhasználás módjáról előzetesen egyeztet a Megbízóval. 

 

  1. Egyéb szabályok 

A Szolgáltató nem felel a Szolgáltatás alábbi okokból bekövetkező hibájáért: 
 
a) a Szolgáltatás/Termék igénybevételéhez a Megbízó által felhasznált eszközök működési hibája, alkalmatlansága miatt; 
b) a Szolgáltatás/Termék helytelen vagy nem rendeltetésszerű használata miatt; 
c) a jogszabályi előírások a Megbízó általi megszegése miatt (ideértve a Szolgáltatást/Terméket törvénybe ütköző módon vagy célokra való felhasználását, vagy bármilyen jogellenes magatartás tanúsítását); 
d) a Szolgáltatás megszakadása vagy hibája más szolgáltató által nyújtott helyi hozzáférés vagy kapcsolódás megszakadásából ered. 
 
A Megbízó köteles jóhiszeműen eljárni, saját adatait a valóságnak megfelelően feltüntetni, a Honlapot annak célja szerint használni. A Honlap és a Szolgáltatás/Termék helytelen használatáért minden felelősség a a Megbízót terheli. 
 
A Honlapon feltüntetett összes adat, szöveg, kép és tartalom a Szolgáltató szellemi tulajdona, azt felhasználni a Megbízó semmilyen formában nem jogosult. 
 
A Szolgáltató szolgáltatási tevékenységére magatartási kódexet nem alkalmaz. 

 

  1. Az ÁSZF-re irányadó jog 

A Szolgáltató tájékoztatja a Megbízót, hogy a tudomására jutott személyes adatait Szücs Gabriella e.v., mint adatkezelő fogja kezelni. Az adatkezelés jogalapja és célja: szerződés teljesítése. További információ a vállalkozó adatkezelési tájékoztatójában olvashatók, mely tájékoztató a megbízó részére korábban elküldésre került és amely folyamatosan elérhető a vállalkozó https://mazewebart.hu/ honlapján. 

 

A Honlap használatakor a Megbízó kifejezetten elfogadja a jelen ÁSZF-et, és az Adatkezelési Tájékoztatót. 

 
A Szolgáltató bármikor jogosult a jelen ÁSZF-et módosítani, amely módosítás a Honlapon történő közzététellel válik hatályossá. 
 
A jelen ÁSZF-re és a Felek között létrejött jogviszonyra a magyar jog szabályai az irányadók. Ha valamely rendelkezés jogszabályba ütközik, érvénytelen vagy végrehajthatatlan, az nem érinti a többi rendelkezés jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát. 

  1. Záró rendelkezések 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a felek a Ptk. rendelkezéseit tekintik irányadónak. Kötelezettséget vállalnak arra, hogy a jogviszonnyal kapcsolatban esetlegesen előálló, vitás jogi kérdéseket elsősorban békés úton kísérlik meg rendezni. 

Az ÁSZF módosítása annak honlapon történő közzétételével lép hatályba. 
Dátum: 2023.04.14. 

 

 

 

Általános Szerződési Feltételek PDF formátumban itt érhető el.