Szücs Gabriella e.v. adatkezelőnek a  

https://mazewebart.hu/ weblap használatához kapcsolódó 

adatkezelési tájékoztatója 

 

 1. Impresszum 

Az adatkezelő neve és elérhetőségei:  

Adatkezelő neve: Szücs Gabriella e.v.  

Adatkezelő címe: 9090 Pannonhalma, Géza fejedelem utca 4. 

Adatkezelő adószáma: 58488801-1-28 

Elérhetőségek:  

Telefonszám: +36 70 432 3734 

Email cím: mazewebart@gmail.com 

Nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Nemzeti adó- és Vámhivatal Győr-Moson-Sopron Megyei Adó- és Vámigazgatósága 

Nyilvántartásba vétel száma: 56986664 

 

Tárhelyszolgáltató neve: PROFITÁRHELY Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

Tárhelyszolgáltató székhelye: 6000 Kecskemét, Szolnoki út 23. 

Elérhetőségére vonatkozó adatok: 

Email cím: ugyfelszolgalat@profitarhely.hu 

Telefonszám: +36 20 254 0866 

  

 1. Lényeges fogalmak 
 • „személyes adat” alatt az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információt értjük; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható; 
 • „adatkezelés” alatt a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely műveletet vagy műveletek összességét értjük; 
 • „adatkezelő”, aki a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt határozza meg; 
 • „adatfeldolgozó” alatt azokat a jogi személyeket, közhatalmi szerveket, ügynökségeket vagy bármely egyéb szerveket értjük, amelyek az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek; pl. könyvelőiroda, a számlázó programot biztosító társaság, bank stb., 
 • „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e; 
 • „az érintett hozzájárulása” egy lényeges fogalom az adatkezelés területén, ez alatt értjük az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

 

 1. Alapelvek 

A személyes adatok kezelése során az alábbi alapelvek szem előtt tartására törekszünk: 

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint átlátható módon törekszem végezni, 
 • Személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtök és kezelek, 
 • Figyelek az adattakarékosság elvére: a gyűjtött személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak legyenek és a szükségesre korlátozódjanak; 
 • A pontosság betartására és arra törekszem, hogy a személyes adatok naprakészek legyenek; minden észszerű intézkedést megteszek annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljem vagy helyesbítsem; 
 • A korlátozott tárolhatóság elvére tekintettel a személyes adatok tárolását olyan módon végezem, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; 
 • Megfelelő biztonsági intézkedésekkel törekszem az integritás és bizalmas jelleg megtartására 
 • Az elszámoltathatósági alapelvre tekintettel az adatkezelő a fenti alapelveknek való megfelelés érdekében és azok igazolására belső szabályokat alakít ki, illetve olyan intézkedéseket hajt végre, amelyek teljesítik különösen a beépített és az alapértelmezett adatvédelem elveit. 

 

 1. Adatkezelési tevékenységek meghatározása 

Szűcs Gabriella e.v. adatkezelő arculat tervezéssel, szövegírással, weboldal készítéssel. Közösségi média fiókok kezelésével és tartalomgyártással foglalkozó vállalkozás. Az adatkezelő tevékenységének reklámozása céljából a https://mazewebart.hu/ weboldalt működteti. A weboldal használatával kapcsolatosan az alábbi esetekben kerülhet sor az érintettől gyűjtött személyes adatok kezelésére. 

 

 1. Kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás (üzenet küldése űrlapon keresztül, telefonon, emailben vagy postai úton) 
 1. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések  
 1. Süti kezelés 

 

4/1. Kapcsolatfelvétel vagy kapcsolattartás 

Az érintettek köre: a weboldalon keresztül a kapcsolatfelvétel megkönnyítését szolgáló űrlap kitöltésében érintettek, illetve telefonon, emailben vagy postai úton küldött üzenetek esetén. Ez az adatkezelési tevékenység minden olyan esetet magában foglal, amikor az érintett kapcsolatfelvétele nem szerződéskötési szándékkal történik.  

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

A személyes adatok köre 

A kezelt adatok célja 

Jogalap 

Név 

azonosítás 

hozzájárulás 

Email cím 

kapcsolattartás 

hozzájárulás 

Üzenet tartalma (amennyiben tartalmaz személyes adatot) 

válaszadáshoz szükséges 

hozzájárulás 

A kapcsolatfelvételkori IP cím 

azonosítás 

hozzájárulás 

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő nem továbbítja más címzetteknek. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, de legkésőbb a kapcsolatfelvétel okának megszűnéséig. 

Az érintett jogai: 

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  
 • azok helyesbítését,  
 • törlését vagy  
 • kezelésének korlátozását, és   
 • hozzájárulását bármelyik időpontban jogszerűen visszavonhatja. 

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: 

 • A  https://mazewebart.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül 
 • Email cím: mazewebart@gmail.com 
 • Postai úton: 9090 Pannonhalma, Géza fejedelem utca 4. 
 • Telefonon: + 3670432 3734 

További tájékoztatás: 

A kapcsolatfelvételen alapuló személyes adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul. Az érintett köteles személyes adatait megadni, amennyiben szeretné üzenetét az adatkezelőhöz eljuttatni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett nem tudja a kapcsolatot az adatkezelővel felvenni. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: 

 • lásd részletesen 8. pont 

 

4/2. Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések 

Az érintettek köre: a https://mazewebart.hu/ weblapon a különböző szolgáltatások megrendelésében érintett vállalkozások képviselői, akik szerződés megkötését megelőző eljárás keretében, valamint a szerződés teljesítése során személyes adatokat adnak meg. 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

A személyes adatok köre 

A kezelt adatok célja 

Jogalap 

Név (Vezeték, keresztnév) 

Azonosítás, kapcsolatfelvétel, szerződés teljesítése, számla kiállítás,  

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok  

Email cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot) 

kapcsolattartás 

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok 

Telefonszám (amennyiben személyes adat) 

Kapcsolattartás 

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok 

Számlázási név, cím (amennyiben tartalmaz személyes adatot) 

 

Szerződéskötés, szerződés teljesítés, számviteli bizonylatok kiállítása 

Jogi kötelezettség teljesítése 

A kapcsolatfelvételkori IP cím 

azonosítás 

Szerződés megkötését megelőző eljárás és szerződés teljesítésére vonatkozó adatkezelések, a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges személyes adatok 

A szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok   

Jogi igények előterjesztése, érvényesítése, védelme   

Jogos érdekek érvényesítése 

 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az alábbi címzetteknek továbbítja adatfeldolgozás céljából: 

Könyvelés:  

Pál Irén  

pmotkft@gmail.com 

Adatfeldolgozás célja: könyvelési feladatok ellátása 

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén):  

Szamlazz.hu 

Adatfeldolgozás célja: elektronikus számla kiállítása, tárolása 

Bank:  

OTP Bank 

Adatfeldolgozás célja: fizetési kötelezettség teljesítéséhez szükséges bankszámla kezelése  

A személyes adatok tárolásának időtartama, az adatok törlésének határideje: az érintett törlési kérelmének benyújtásáig, amennyiben a törvényben meghatározott feltételek fennállnak és az alábbi kivételek nem érvényesülnek. 

Az érintett nem élhet törlési igényével a könyviteli elszámolást alátámasztó számviteli bizonylatok, köztük a szerződések és a szigorú számadású bizonylatnak minősülő számlák tekintetében. Ezeket a rendelkezéseket jogi kötelezettség teljesítése érdekében a számvitelről szóló törvény oly módon határozza meg, hogy a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. 

Nem élhet továbbá törlési kérelmével az érintett a szerződés szerinti szolgáltatás teljesítésének vagy az érintett szerződésszegésének igazolásához szükséges mértékű, dokumentumokban foglalt személyes adatok tekintetében a szerződésből eredő követelések érvényesítésére vonatkozó a Polgári Törvénykönyvben meghatározott 5 éves elévülési határidőn belül. 

Az érintett jogai: 

 • kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést,  
 • azok helyesbítését,  
 • kezelésének korlátozását (csak a fentiek figyelembevételével),   
 • adathordozhatósághoz való jog, 
 • amennyiben az adatkezelés jogos érdeken alapul az érintett élhet a tiltakozáshoz való jogával. 

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: 

 • A  https://mazewebart.hu/ weblapon található űrlap kitöltésén keresztül 
 • Email cím: mazewebart@gmail.com 
 • Postai úton: 9090 Pannonhalma, Géza fejedelem utca 4. 
 • Telefonon: + 36 70 432 3734 

További tájékoztatás: 

A személyes adatok kezelése szerződés kötésének előfeltétele. A szerződés létrejöttéhez az érintett köteles a személyes adatait megadni. A személyes adatok szolgáltatásának elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy az érintett és az adatkezelő között szerződés nem jön létre. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: 

 • lásd részletesen 8. pont 

4/3. Süti (“cookie”) kezelés 

A cookie-k („sütik”), olyan rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott weblap helyez el a te számitógépeden. A cookie célja, hogy az adott internetes szolgáltatást megkönnyítse, kényelmesebbé, biztonságosabbá tegye a számodra. 

A sütik egyes fajtáiról, működésiükről, kezelésükről részletesen a külön dokumentumba foglalt Süti kezelési szabályzat rendelkezik. 

https://mazewebart.hu/wp-content/uploads/2023/04/mazewebart-suti-kezelesi-szabalyzat.pdf 

 

4/4. Webszerver naplózás 

Az érintettek köre: a www.mazewebart.hu weboldalon böngészők köre 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

A személyes adatok 

kategóriái 

A kezelt adatok célja 

Jogalap 

 

IP cím 

Felhasználó azonosítása a 

 visszaélések 

megakadályozása érdekében 

Jogos érdek 

 

A látogatás időpontja 

Felhasználó azonosítása a 

 visszaélések 

megakadályozása érdekében 

Jogos érdek 

 

Az elért oldal (aloldal) 

webcíme és az ott töltött idő 

 

Felhasználó azonosítása a 

visszaélések 

megakadályozása érdekében 

 

Jogos érdek 

 

Operációs rendszer típusa 

Felhasználó azonosítása a 

visszaélések 

megakadályozása érdekében 

Jogos érdek 

 

Böngésző típusa 

Felhasználó azonosítása a 

visszaélések 

megakadályozása érdekében 

 

Jogos érdek 

 

Látogatások száma, oldalak 

száma, találatok száma, 

fájltípusok elérése, letöltött 

fájlok, milyen kifejezéseket 

keresve jutott el az adott 

oldalra – oldalon végzett 

tevékenységek 

 

Felhasználó azonosítása a 

visszaélések 

megakadályozása érdekében 

 

Jogos érdek 

 

   

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az 

adatfeldolgozást végző tárhelyszolgáltatónak továbbítja: 

Tárhelyszolgáltató neve: PROFITÁRHELY Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

A személyes adatok tárolásának időtartama:  

Adatait rendszerint – ha csak meglátogatja és megtekinti a webhelyemet, anélkül, hogy aktívan használná (lásd lejjebb) – csak addig őrzöm meg, amíg ez az adatgyűjtés céljához szükséges, majd törlődnek. Ezért, ha az Adatokra nincs már szükségem, akkor azonnal törlöm őket, kivéve, ha törvényes megőrzési időszakok vonatkoznak rájuk. Ebben az esetben a törvényi adatmegőrzési céloktól eltérő adathasználat zárolt, és az Adatokat az alkalmazandó adatmegőrzési idő végén törlöm. 

Ha a webhelyemet aktívan használja (kapcsolati űrlapot használ vagy szolgáltatást vásárol), akkor a személyes adatait hosszabb ideig is tárolhatom, amennyiben lehetséges jogigényekkel szemben védekezni szükséges. Ebben az esetben a személyes adatait addig őrzöm, amíg az Önnel való kapcsolatból eredő jogigények elévülnek, ami általában 12 és 36 hónap között van, de – az igénytől és a szóban forgó ügytől függően – akár 30 év is lehet. 

A sütiket illetően, Ön azokat böngészője megfelelő funkciója segítségével bármikor törölheti. 

 

Az érintett jogai: 

– kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

– azok helyesbítését, 

– törlését vagy 

– kezelésének korlátozását, 

– tiltakozhat a fenti személyes adatok kezelése ellen. 

Az érintett a fenti jogai gyakorlását az alábbi módokon terjesztheti elő: 

– A www.mazewebart.hu oldalon az űrlap kitöltésén keresztül 

– Email cím: mazewebart@gmail.com 

– Postai úton: 9090 Pannonhalma, Géza fejedelem utca 4. 

– Telefonon: +36 70 4323734 

További tájékoztatás: 

A személyes adatok szolgáltatása nem alapul jogszabályon vagy szerződéses 

kötelezettségen, szerződés kötésének sem előfeltétele. 

A felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának lehetősége: 

– lásd részletesen 8. pont 

  

4/5. Közösségi oldalak használata 

Az érintettek köre: az adott közösségi oldalakat használók köre 

A kezelt adatok köre, a kezelt adatok célja és jogalapja: 

Közösségi oldalak 

megnevezése 

 

A személyes adatok 

köre 

 

A kezelt adatok 

célja 

 

Jogalap 

 

Facebook  

Követő, kedvelő neve, 

nyilvános profil, 

nyilvános 

megosztások, 

hozzászólások, 

bejegyzéskedvelések, 

üzenetek 

 

Az adatkezelő 

tevékenységeinek 

ismertetése, 

reklámozása, 

referenciák 

bemutatása, 

blogbejegyzések 

megosztása 

 

hozzájárulás 

 

Instagram 

Követő neve, 

nyilvános profil, nyilvános 

megosztások, 

Hozzászólások, 

bejegyzéskedvelések, üzenetek 

 

 

Az adatkezelő 

tevékenységeinek 

ismertetése, 

reklámozása, 

referenciák 

Hozzájárulás hozzászólások, 

üzenetek 

 bemutatása, 

blogbejegyzések 

megosztása 

 

hozzájárulás 

 

LinkedIn 

 

Követő neve, 

nyilvános profil, nyilvános 

megosztások, 

Hozzászólások, 

bejegyzéskedvelések, üzenetek 

 

Az adatkezelő 

tevékenységeinek 

ismertetése, 

reklámozása, 

referenciák 

bemutatása, 

blogbejegyzések 

megosztása 

 

hozzájárulás 

 

  

  

A személyes adatok forrása: minden esetben az érintett természetes személyek bocsátják 

rendelkezésre a személyes adataikat. 

A személyes adatok címzettjei, adattovábbítás: a személyes adatokat az adatkezelő az 

adott közösségi oldal tulajdonosának felületén tárolja. 

A személyes adatok tárolásának időtartama: az érintett hozzájárulásának visszavonásáig, 

amit az adott közösségi oldalon tehet meg (kedvelés visszavonása, követés leállítása, 

hozzászólás törlése, feliratkozás megszüntetésével). 

Az érintett jogai: az adott közösségi oldal felhasználási feltételei határozzák meg 

Az érintett a jogai gyakorlását: az adott közösségi oldal felhasználási feltételeiben 

meghatározottak szerint 

Az egyes közösségi oldalak felhasználási feltételeinek és adatvédelmi tájékoztatóinak az 

elérhetőségei: 

Facebook: felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató https://www.facebook.com/business/gdpr 

Instagram: felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató 

https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388/ 

LinkedIn: felhasználási feltételek és adatvédelmi tájékoztató 

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 

 

 1. Adatfeldolgozók 

Azok a természetes vagy jogi személyek, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amelyek az adatkezelő nevében személyes adatokat kezelnek adatfeldolgozónak minősülnek. Az adatfeldolgozók, az adatkezelő utasításainak megfelelően kezelik a személyes adatokat. 

Az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelésnek az Általános Adatvédelmi Rendeletben foglalt követelményeknek való megfeleléshez és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásához. 

Az adatkezelő az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe: 

Könyvelés:  

Pál Irén 

Számlázás (elektronikus számla kiállítása esetén):  

Szamlazz.hu 

Bank:  

OTP Bank 

Google Ireland Limited 
Írországban bejegyzett társaság, amely Írország jogszabályai szerint működik 
(Nyilvántartási szám: 368047/Adószám: IE6388047V) 
Gordon House, Barrow Street 
Dublin 4 
Írország 

A statisztikai adatokat feldolgozó Google Analytics használatához. 

Meta Platforms Ireland Limited 

4 Grand Canal Square 

Grand Canal Harbour 

Dublin 2, Írország 

A Facebook közösségi modul használatához kapcsolódóan végez adatfeldolgozási tevékenységet. 

Tárhelyszolgáltató: 

PROFITÁRHELY Informatikai Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 

 1. Az érintettek jogai 

Átlátható tájékoztatáshoz való jog 

Az adatkezelési tájékoztató elkészítésével és közzétételével az adatkezelő eleget tett a tájékoztatási kötelezettségének. 

Az érintett hozzáférési joga 

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon: 

 • az adatkezelés céljai; 
 • az érintett személyes adatok kategóriái; 
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják,  
 • adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; 
 • az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; 
 • a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; 
 • ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; 
 • automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is. 

Helyesbítéshez való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. 

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; 
 • az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; 
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,  
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték; 
 • a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; 

Az adatkezelés korlátozásához való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 

 • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát; 
 • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; 
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy 
 • az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben. 

Az adathordozhatósághoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha: 

 • az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul; és 
 • az adatkezelés automatizált módon történik. 

A tiltakozáshoz való jog 

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen ha  

 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, 
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. 

Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen. 

Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők. 

 

 1. Intézkedési eljárás és határidő 

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet jogai gyakorlása érdekében elküldött kérelme nyomán hozott intézkedésekről.  

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.  

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával. 

Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az adatkezelő a tájékoztatást elektronikus úton fogja megadni kivéve, ha az érintett azt másként kéri.  

 

 1. Panasztételi lehetőség 

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni. Az adatvédelmi hatósági eljárás megindítása a jogsértés megjelölésével, költségmentesen indítható el. 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság  

1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.  

Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.  

Telefon:   

+36 (30) 683-5969  
+36 (30) 549-6838  
+36 (1) 391 1400  

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu 

 

 1. Bírósági jogorvoslathoz való jog 

Minden érintett bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak az Adatvédelmi Rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették a rendelet szerinti jogait. A bírósághoz való fordulás joga nem érinti az adatvédelmi hatósági eljárás megindításának jogát. 

Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is. 

 

 1. Intézkedés adatvédelmi incidens esetén 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. 

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.  

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. 

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és   

 • közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; 
 • ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; 
 • ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket. 

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül: 

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat; 
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; 
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását. 

 

 1.  Az adatkezelés biztonsága 

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a személyes adatok kezelését oly módon végzi, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.  

A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az adatkezelővel jogviszonyan lévő adatfeldolgozók ismerhetik meg, illetve azok a hatóságok, akik felé az adatkezelőnek jogszabályon alapuló adattovábbítási kötelezettsége áll fenn.  

Az adatkezelő papír alapú személyes adatkezelés esetén a személyes adatokat tartalmazó dokumentumokat biztonságos, zárható helyiségben helyezi el, törekszik arra, hogy ahhoz harmadik, jogosulatlan személyek ne férjenek hozzá. Informatikai védelem keretében az adatkezelő tulajdonában álló számítógépeket és egyéb adathordozókat megfelelő vírusvédelemmel látja el, azokhoz kizárólag az adatkezelő személyesen vagy az általa kijelölt személy férhet hozzá, illetve felhasználónévvel és jelszóval látja el. Az adatkezelő rendszeres adatmentéseket végez annak érdekében, hogy fizikai vagy műszaki incidens esetén a személyes adatokhoz való hozzáférés és a rendelkezésre állás visszaállítható legyen.  

 

 1. Záró rendelkezések 

A leginkább releváns alkalmazandó jogszabályok: 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) 
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 
 • 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (különös tekintettel a 13/A.§) 

Az adatkezelési tájékoztató 2023. 04.04. napján lép hatályba. 

Adatkezeléi tájékoztató megtekintése PDF formátumban